Lidmaatschap

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar van ALTEC loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar. De jaarcontributie over het lidmaatschap is derhalve ook verschuldigd over die periode. Incasso - welke is uitbesteed aan de KNLTB Clubapp - vindt tot en met augustus 2018 plaats in maandelijkse termijnen, maar dit heeft geen invloed op de verplichting voor betaling contributie over het gehele verenigingsjaar. Indien niet tijdig wordt opgezegd (vóór 1 oktober van het nieuwe verenigingsjaar) wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en is derhalve over die hele periode tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar contributie verschuldigd. Vanaf het contributiejaar 2018 - 2019 zal de incasso maandelijks plaatsvinden in de maanden december tot en met september. 

Aanmelden

Aanmelden als lid kan gedurende het gehele jaar. Contributie is verschuldigd vanaf de 1e dag van het nieuwe kwartaal volgende op de datum van inschrijving. Inschrijving kan geschieden via de website www.altec.nu en/of schriftelijk of telefonisch bij Marit. Een recente pasfoto dient steeds te worden meegestuurd, zowel digitaal als schriftelijk.
Nieuwe leden die nog geen KNLTB pas hebben ontvangen kunnen een tijdelijke pas aanvragen bij Marit Prinsen, zodat je gebruik kan maken van het digitale afhangbord. De KNLTB verstrekt jaarlijks de nieuwe KNLTB pasjes in de loop van maart en deze worden via ALTEC toegezonden. Indien men een nieuwe pasfoto op het nieuwe pasje wil hebben moet de foto met vermelding van het bondsnummer bij Marit worden ingeleverd. Hieraan zijn geen kosten verbonden, mits één en ander vóór 1 december wordt aangeleverd.    

Wil je meer weten over onze tarieven t.a.v de contributie of de trainingen? Check dan het menu tarieven op deze site!

Afmelden

Wil je je als lid afmelden van onze vereniging, dan kan dit op twee momenten in het jaar. Dit kan voor 1 oktober of voor 1 april van het lopende verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. Wanneer opzegging voor 1 oktober plaatsvindt, zal er geen inning van de contributie plaatsvinden voor het komende verenigingsjaar. Wanneer wordt opgezegd na 1 oktober, maar voor 1 april van het lopende verenigingsjaar, dan wordt slechts de helft van de contributie geïnd inclusief een eventuele bardienstopslag. Wanneer wordt opgezegd na 1 april, dan wordt de contributie voor het volledige verenigingsjaar geïnd.

Een opzegging dient schriftelijk of per e-mail gemeld te worden aan de ledenadministratie. De contactgegevens vind je hier.

Leden met een blessure of andere bijzondere omstandigheden kunnen ‘ slapend ‘ lid worden, dit houdt in dat ze wel lid blijven van de club, maar dat ze geen pasje toegestuurd krijgen. Zij betalen dan ook een gereduceerd tarief als contributie

Adreswijzigingen etc.

Ga je verhuizen, zorg er dan voor dat je op tijd je adreswijziging doorgeeft aan de ledenadministratie van ALTEC. Daarmee voorkom je dat o.a je KNLTB-pasje, verkeerd of niet tijdig wordt bezorgd. Om de ledenadministratie actueel te kunnen houden is het van het grootste belang dat adreswijzigingen tijdig schriftelijk worden doorgegeven aan Marit Prinsen. Dit geldt ook voor wijziging van je bankrekeningnummer voor de automatische incasso van de contributie.

Marit Prinsen, e-mail: ledenadmin@altec.nu