Lesreglement

 1. Men dient als lid van ALTEC te zijn ingeschreven om tennisles te kunnen volgen.
 2. Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten.
 3. De lessen worden gegeven op het tijdstip dat is overeengekomen met de leraar/vereniging.
 4. De leraar is niet verplicht, maar biedt als mogelijke service de cursisten, die veel uitval hebben gehad wegens weersomstandigheden, inhaallessen te laten volgen binnen de lesperiode.
 5. Regenlessen, die door de leraar zijn geannuleerd in overleg met de cursisten, worden ingehaald.
 6. Alleen de leraar kan in overleg met de cursisten een voorstel doen om de les te annuleren.
 7. Door de leraar geannuleerde lessen worden zo snel mogelijk ingehaald.
 8. Bij absentie van de cursist, om welke reden dan ook, verliest deze het recht op dat uur. Het lesgeld blijft verschuldigd en wordt niet gecompenseerd.
 9. De cursist kan een aan hem / haar  te geven les niet overdragen aan een derde, tenzij na toestemming van de leraar en de vereniging.
 10. Annulering van de lessen door de cursist is tijdens de lesperiode niet mogelijk.
 11. Les- en uitvaldata zullen door de leraar worden bekend gemaakt.
 12. Het lesgeld dient via automatische incasso (af te geven machtiging aan de vereniging) te worden voldaan aan de vereniging.
 13. Iedere leerling die van de tennisleraar tennisles ontvangt, wordt geacht van de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn.
 14. In al die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.